УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ EMcar

Ці Умови користування Сервісом (надалі також Умови, Договір або Угода) є договором приєднання адресованим Фізичною особою-підприємцем Козловою І.В. (надалі також Виконавець) особам (надалі також Користувач/Користувачі або Ви/Вам), що використовують Сервіс EMcar (далі також Сервіс або EMcar) і є офіційною публічною пропозицією у відповідності до статей 634, 641 Цивільного кодексу.

Погоджуючись з цими Умовами, Ви укладаєте з Виконавцем договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін.

В даних Умовах, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються в значенні: Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених цим Договором, та додатками до нього (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або за допомогою Мобільного додатку.

Бізнес-користувач - Користувач, що використовує Сервіс у бізнес-цілях, є суб’єктом підприємницької діяльності та уклав з Виконавцем відповідний договір для врегулювання відносин в рамках використання Сервісу.

Виконавець – ФОП Козлова І.В. що діє на підставі запису в ЄДРПОУ № 2 270 000 0000 016788 від 08.10.2013, юридична адреса: 03191, м. Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 5, квартира 157 — надає Сервіс та проводить його обслуговування згідно цього Договору.

Користувач – фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що зареєструвалась у Сервісі, фізична особа підприємець, юридична особа, що звернулася у встановленому цим Договором порядку до Виконавця для укладення відповідного договору та одержання доступу до Сервісу.

Мобільний додаток (надалі також Додаток) - програмне забезпечення для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що може бути завантаженим в онлайн-маркеті, у тому числі, але не виключно – AppStore та Googleplay, і призначене для зручнішого доступу Користувачів до Сервісу.

Обліковий запис (Аккаунт) – електронний інтерфейс доступу до Сервісу, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль), через який Користувач одержує доступ до послуг Виконавця. Функціональні можливості Аккаунту можуть відрізнятись для Користувача та Бізнес-користувача.

Обробка персональних даних —  будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Оголошення - текстове повідомлення, що містить інформацію про Товар та не має на меті популяризацію певних товарів, суб’єктів господарювання або їх послуг.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Профіль – частина інформації Облікового запису, яка є видимою для інших Користувачів.

Платіжна системаv — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від Користувача Виконавцю за отримані за допомогою Сервісу послуги.

Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням Товарів, пов'язана з наданням Сервісу Виконавцем для задоволення потреб Користувача.

Сайт — сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси) emcar.com.ua разом з усіма сторінками, субдоменами, а також програмним забезпеченням.

Сервіс – сукупність Сайту, Мобільного додатку, програмного забезпечення та їх інформаційного наповнення, що надають Користувачу змогу одержати доступ до послуг Виконавця.

Служба підтримки — спеціальна Служба Сервісу, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим, шляхи зв’язку з якою вказані на головній сторінці Сайту.

Суб'єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Територія роботи Сервісу — територія України.

Товар — механічні  транспортні засоби, що приводиться в рух з допомогою двигуна.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сервісу, а також важливу інформацію і застереження щодо надання послуг Виконавцем.

1.2. Договір регламентує умови і порядок надання послуг Виконавцем у сфері інформатизації та рекламні послуги, а саме право використання функціональних можливостей Сервісу на умовах цього Договору для розміщення інформації про Товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних Товарів та послуг іншими Користувачами.

1.3. Користувач погоджується та повністю усвідомлює, що ні за яких обставин Виконавець не є стороною жодного договору, що може бути укладеним у подальшому між Користувачами, а лише надає комунікаційну платформу.

1.4. Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сервісу.

1.5. Виконавець докладає максимальних зусиль для забезпечення нормального функціонування Сервісу але не контролює якість, безпеку та законність послуг, зазначених в Оголошеннях, правдивість або точність інформації, що доводиться до відома Користувачів через Оголошення.

1.6. Користувач  погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір та  несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній іншими Користувачами в Сервісі, а також інформації, наданої Сервісом.

1.7. Будь-які додаткові умови, умови одержання окремих Послуг, правила, повідомлення, політики (які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті, в Додатку чи надсилатися в електронних повідомленнях чи sms повідомленнях), є невід’ємними частинами цього Договору.

1.8. Реєструючись у Сервісі, а також продовжуючи його використовувати після внесення будь-яких змін до Договору або додаткових умов, умов одержання окремих Послуг, правил, політик, Користувач:

 • безумовно, повністю та без будь-яких змін приймає умови, викладені у цьому Договорі, а саме здійснює Акцепт оферти та розуміє його правові наслідки;
 • підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та надає свою згоду діяти урахуванням його умов при користуванні Сервісом та у випадку порушень положень вказаного Договору, погоджується, що Виконавець має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

1.9. Акцепт також підтверджує надання згоди Користувачем на збір та обробку персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (Політики конфіденційності).

2. РЕЄСТРАЦІЯ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС. ПРОФІЛЬ.

2.1. Заповнюючи реєстраційну форму особа, яка її заповнює підтверджує, що має повну дієздатність та право вступати у договірні відносини, що регулюються даним Договором. Виконавець має право але не зобов’язаний вимагати для ознайомлення додаткові документи у Користувача, як під час так і в будь-який час після реєстрації.

2.2. Реєструючи Обліковий запис, використовуючи Сервіс після дати набрання чинності цього Договору або змін до нього Користувач зобов’язується:

 • дотримуватися умов цього Договору та інших умов, що є невід'ємною частиною цього Договору;
 • нести відповідальність за використання свого Облікового запису, розміщення Оголошень та будь-яку взаємодію з іншими Користувачами.

2.3. Здійснити вхід до Облікового запису може тільки зареєстрований Користувач.

2.4. Для реєстрації Аккаунту в інтересах суб’єкта господарювання, уповноважений представник відповідного суб’єкта має звернутись до Виконавця для підписання відповідного договору у встановленому законодавством порядку.

2.5. При реєстрації у Сервісі Користувач зобов’язаний надати достовірну та актуальну інформацію для створення Аккаунту, унікальні для кожного Користувача адресу електронної пошти, пароль доступу до Сервісу. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.

2.6. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.

2.7. Після реєстрації, вибрані Користувачем логін і пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача до Сервісу. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіну і паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

2.8. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраних ним засобів для доступу до Облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під Обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.9. повідомив Виконавця про несанкціонований доступ до його Аккаунту і/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх реквізитів доступу до Облікового запису.

2.9. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача і/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх реквізитів доступу до Аккаунту. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм Обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

2.10. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд відмовляти, призупиняти або відкликати доступ Користувача до Сервісу після виявлення того, що будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена у Сервісі, не є достовірною, точною або повною, або така інформація, інші дії Користувача чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України та/або цього Договору, або з будь-якої іншої причини на розсуд Виконавця.

2.11. Користувач погоджуєтеся з тим, що Виконавець має право на свій власний розсуд, відмовляти будь-кому в доступі до Сервісу, користуванні Обліковим записом Користувача та розміщенні Оголошень або пошуку за критеріями, призупинити доступ до Сервісу шляхом блокування доступу та/або видаленням вже створеного Облікового запису з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Користувачем умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень.

2.12. Персональна інформація Користувача, що міститься в Аккаунті Користувача, зберігається і обробляється Виконавцем відповідно до умов Політики конфіденційності.

2.13. Виконавець не є відповідальним за збереження за будь-яких даних, які зберігаються Користувачем у Сервісі та має право видалити Обліковий запис Користувача в будь-який час та з будь-яких причин.

3. ДОСТУП ДО СЕРВІСУ

3.1. Обов'язковими умовами доступу до Сервісу:

 • ознайомлення Користувача з умовами Договору та їх прийняття;
 • обов'язкова реєстрація Користувача із заповненням усіх полів, в тому числі реквізитів доступу: логін і пароль.
 • наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуги онлайн;
 • можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за реквізитами доступу.

3.2. Виконавець має право встановлювати обмеження у використанні Сервісу для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів, в тому числі: наявність / відсутність окремих функцій Сервісу, термін зберігання контенту, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути відправлені або отримані одним зареєстрованим Користувачем, максимальний розмір повідомлення, максимальна кількість звернень до Сервісу за вказаний період часу, максимальний термін зберігання контенту, спеціальні параметри завантаження контенту і т.д. Виконавець може заборонити автоматичне звернення до Сервісу, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, спаму).

3.3. Хоча Виконавець прагне забезпечити, щоб Сервіс, як правило, був доступний 24 години на добу, Виконавець не несе відповідальності, якщо з якоїсь причини Сервіс недоступний в будь-який час або протягом будь-якого періоду з-за обставин і з причин, що не залежать від контролю Виконавця.

3.4. Виконавець залишає за собою право призупинити доступ до Сервісу в будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

3.5. Доступ до Сервісу може бути призупинено тимчасово і без попередження в разі відмови Сервісу, технічного обслуговування або ремонту, або з інших причин.

3.6. Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:

 • вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;
 • намагатися отримати доступ до будь-якого Профілю Користувача шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;
 • використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації у Сервісі;
 • здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 • вводити недостовірні (фейкові, вигадані) дані;
 • публікувати Оголошення рекламного характеру без дозволу Виконавця;
 • використовувати в Оголошеннях стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, публікувати Банери, які не відповідають Послугам чи тематиці Сайту;
 • здійснювати доступ до Сайту з використанням віртуальної приватної мережі (VPN).

4. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

4.1. Використовуючи Сервіс, Користувачі мають можливість одержати наступні платні Послуги:

 • розміщення оголошення
 • VIP оголошення
 • розміщення рекламного банеру
 • Аукціон
 • Вхід в Аукціон
 • Автовикуп
 • Автосалон
 • Дилер
 • Дилер з США
 • СТО/Автомийка

4.2. Перелік та комплектація кожної платної Послуги, зміна Послуг або їх назви, а також встановлення або зміна оплати за них, залишаються на розсуд Виконавця. Інформація розміщується в публічному доступі на Сайті та в Мобільному додатку.

5. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1. Користувач отримує право розміщувати Оголошення у Сервісі після заповнення спеціальної форми із обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів та оплати відповідної послуги згідно зі встановленими тарифами.

5.2. Користувач, що розміщує Оголошення у Сервісі, зобов'язується розмістити та надати точну і повну інформацію. Розміщуючи Оголошення Користувач підтверджує її достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні відповідної форми інформації.

5.3. Користувач гарантує, що розміщені ним Оголошення будуть надані відповідно до вимог законодавства.

5.4. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію, що розміщується ним у Сервісі, в тому числі в Оголошеннях та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис.

5.5. Виконавець має право перемістити, завершити Оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити розміщення Оголошень, якщо Користувач діє з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

5.6. Заборонено рекламувати будь-яких суб’єктів господарювання або їх послуги в Оголошеннях. Рекламні банери можуть бути розміщені у Сервісі за правилами розділу 6 цього Договору.

5.7. Виконавець  не несе відповідальності за зміст Оголошень та їх достовірність.

5.8. Послуга виведення Оголошення на перші позиції результатів пошуку по Сервісу здійснюється за умови оплати Користувачем послуги «VIP».

5.9. Будь-яке раніше розміщене Оголошення може бути переміщено в режим «аукціон». Аукціони проводяться відповідно до Правил замовлення та участі в Аукціоні, що є невід’ємною частиною цього Договору.

6. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ БАНЕРІВ

6.1. Користувач може одержати послугу з розміщення рекламного банеру на Сайті або в Мобільному додатку.

6.2. Рекламні банери повинні повністю відповідати умовам даного Договору. Виконавець зберігає за собою право визначати формат, в якому рекламні банери можуть бути завантажені, і допустимий розмір файлів, які можуть бути завантажені. Якщо розмір файлу перевищує допустимий розмір або формат файлу не відповідає технічним можливостям Сервісу, Користувач не зможе завантажити такі файли.

6.3. Виконавець не стверджує і не гарантує, що рекламні банери, розміщені Користувачем, отримають будь-яку кількість призначених кліків/показів/дій.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за дії осіб, які взаємодіють з рекламними банерами або оголошеннями Користувача.

6.5. Будь-який рекламний банер проходить модерацію перед початком показу на Сайті або в Додатку. Виконавець може заблокувати і не допустити до показу через Сервіс будь-які рекламні банери на власний розсуд і без пояснення причин.

6.6. Допускається розміщення рекламних банерів, що відповідають тематиці Сервісу.

6.7. Не допускаються рекламні банери в яких:

 • використовуються зображення з високою частотою зміни кадрів/кольорів;
 • зображення, що не відповідають розмірам площі для розміщення рекламного банеру;
 • використовуються тексти та зображення з еротичним підтекстом або змістом (неоднозначним сенсом);
 • використовуються звукові ефекти;
 • міститься інформація, що вводить в оману, наприклад, які стверджують/обіцяють, що особа зараз чи в майбутньому стане переможцем акції/розіграшу і т.п.
 • імітується інтерфейс будь-яких додатків, системних повідомлень, програмних забезпечень тощо (в тому числі імітація кнопок, наприклад, "закрити", "завантажити"), які можуть ввести відвідувача в оману;
 • використовуються лендінгові сторінки, для закриття яких відвідувачеві необхідно підтвердити дію більш ніж один раз.

6.8. Заборонено:

 • змінювати гіперпосилання на рекламований сайт або вміст рекламованої сторінки сайту після проходження модерації та запуску рекламного банеру у Сервісі;
 • висловлювати дискримінацію проти людини за ознакою його расової приналежності, кольору шкіри, статі, віку, релігійних, політичних чи інших переконань, за ознакою національного або соціального походження, майнового стану або з інших обставин;
 • використовувати вплив, що виник в результаті страху або забобон;
 • зображати, використовувати або іншим чином згадувати фізичних осіб або їх власність без згоди таких осіб;
 • очорняти, засуджувати або висміювати іншу фізичну особу або суб’єкта господарювання, його діяльність, найменування, товари або послуги, товарні знаки;
 • використовувати ім'я, прізвище, комерційне найменування або інше ідентифікаційне позначення (в тому числі товарний знак) іншої особи або суб’єкта господарювання без відповідної згоди такого суб’єкта;
 • відтворювати тексти, гасла, візуальні образи та інші спеціальні ефекти реклами інших суб’єктів господарювання без їх згоди або ж здійснювати діяльність іншого виду, яка може викликати неясності або ввести в оману щодо рекламованих товарів або послуг.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ СЕРВІСУ

7.1. Користувач самостійно обирає зручний для себе метод оплати у безготівковій формі серед можливих і доступних на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються. 

7.2. Виконавець має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати, а також має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати/видаляти будь-які методи оплати в Сервісі без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

7.3. Послуги надаються Виконавцем на умовах повної попередньої оплати, за виключенням випадків, коли Послуги є безоплатними, а також в інших випадках про що зазначається в Сервісі.

7.4. Ціна Послуг вказується з урахуванням всіх податків та зборів на відповідних сторінках Сайту та Додатку для кожної окремої послуги.

7.5. Виконавець може встановлювати оплату за послуги та/або односторонньо змінювати ціну послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни в Сервісі.

7.6. Користувач має право вносити авансові платежі за послуги. Такі авансові платежі відображаються на балансі Користувача та можуть бути використані в будь-який час для оплати послуг Виконавця. Кошти внесені в якості авансового платежу не повертаються.

7.7. Вартість Послуг Виконавця не включає комісію Платіжної системи у випадку наявності такої та сплачується Користувачем.

7.8. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

7.9. Будь-яка платна послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.

7.10. У випадку замовлення Користувачем послуги, що передбачає автоматичну оплату раз на визначений період, Користувач одержує на вказану при реєстрації електронну пошту повідомлення про таку автоматичну оплату за 48 годин до автоматичного списання коштів в кожен період за який має бути здійснена оплата.

7.11. Користувач може відмовитись від подальшого отримання будь-яких платних послуг до початку надання таких послуг. Після одержання повідомлення в порядку 7.10., Користувач може відмовитись від регулярної послуги через Аккаунт. В такому разі подальша автоматична оплата послуги від якої відмовився Користувач не відбувається, а відповідна послуга не надається після закінчення оплаченого періоду.

8.ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Сплачені за послуги та внесені в якості авансового платежу кошти не повертаються.

8.2. Послуги споживаються в процесі їх надання.

8.3. Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Виконавцем у випадку, якщо через будь-яких, в тому числі технічних причин послуга не була надана. Користувач може звернутись до Служби підтримки support@emcar.com.ua з відповідним запитом, якщо послуга не була надана у визначений в замовленні строк.

8.4. Користувач може звернутись до Служби підтримки support@emcar.com.ua з відповідним запитом у випадку сплати коштів помилково, якщо послуга за яку були сплачені такі кошти не надавалась. Запит розглядається Службою підтримки протягом 72 годин. За результатами розгляду запиту, помилково сплачені кошти можуть бути повернуті Користувачу у випадку, якщо буде визначено, що кошти дійсно сплачені помилково та за наявності у Виконавця всієї необхідної інформації для здійснення відповідного повернення сплачених коштів.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець має право:

 • вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції на Сайті та в Додатку з повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Головній сторінці Сайту та Додатку; Зміни вступають в дію з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті та в Додатку;
 • відмовляти в публікації Оголошень, розміщенні рекламних банерів, а також в наданні будь-яких інших послуг, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір або на розсуд Виконавця без пояснення причин;
 • закрити або призупинити функціонування Сервісу або будь-якої його частини, змінити Сервіс, повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі видалити всі Оголошення, припинити надання послуг, вносити зміни до інформації Виконавця, що розміщена у Сервісі;
 • проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу;
 • вносити зміни до інформації, що розміщена на Сайті, у тому числі але не виключено, в Оголошення;
 • змінювати перелік або припиняти надання послуг;
 • збирати та систематизувати знеособлені  дані для ведення статистки;
 • надсилати SMS повідомлення на мобільний номер Користувача та електронні повідомлення на електронну пошту останнього, що містять інформацію про Сервіс, послуги або інформацію рекламного характеру, тощо.

9.2. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти або забороняти доступ до Сервісу, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сервісом, в разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
 • у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України;
 • вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Сервісу;
 • будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена Користувачем, включаючи але не обмежуючись інформацією, що надається Користувачем при оформленні Оголошення на Сайті, не є достовірною, точною або повною;
 • на власний розсуд без пояснення причин.

9.3. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сервісу у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Виконавець не надає жодних гарантій щодо збереження будь-якої інформації.

9.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що Виконавець не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджуваний за допомогою Сервісу, а також те, що Виконавець має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і/або розповсюдженні їм контенту або видалити будь-який контент, який доступний за допомогою Сервісу. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та законності.

9.5. Виконавець має право видаляти Оголошення без пояснення причин на власний розсуд, в тому числі але не обмежуючись з таких причин:

 • інформація, що міститься в Оголошенні, суперечить цьому Договору, Правилам та/або законодавству;
 • інформація, що міститься в Оголошенні є неправдивою;
 • заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 • тема або коментар до Оголошення містять посилання на сторонні веб-сайти;
 • фотографії, що є частиною Оголошення не мають очевидного смислового зв'язку з текстом Оголошення або не мають на меті адекватно проілюструвати текст Оголошення;
 • фотографії поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає його змісту;
 • Виконавцю надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • Виконавцю надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в Оголошенні;
 • Користувач розміщує Оголошення з метою популяризації товарів або послуг суб’єктів господарювання.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

10.1. Користувач погоджується та визнає, що будь-яка інформація у Сервісі, надається на умовах «як є і як доступно» і не може трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу.

10.2. Користувач використовує інформацію одержану за допомогою Сервісу та технічні можливості Сервісу на власний ризик та без будь яких гарантій від Виконавця.

10.3. Користувач погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір, несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній у Сервісі, наданої іншими Користувачами та третіми особами, а також інформації, наданої Виконавцем.

10.4. Перед прийняттям будь-яких рішень Користувач зобов’язується самостійно вивчити всю доступну інформацію в Оголошенні (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації).

10.5. Користувач підтверджує, що вся інформація, надана при реєстрації та використанні Сервісу, у тому числі інформація, вказана при заповненні необхідних даних під час Оголошення є достовірною, точною, актуальною та повною та він несе за неї повну відповідальність.

10.6. Розміщуючи Оголошення, рекламний банер або одержуючи будь-яку послугу щодо включення до будь-якого каталогу у Сервісі, Користувач гарантує, що запропоновані ним Товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

10.7. Користувач зобов’язується своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, слідкувати за їх точністю та актуальністю.

10.8. Користувач зобов’язується:

 • дотримуватися умов даного Договору та законодавства України;
 • не надавати доступ до Аккаунту третім особам, що не мають відповідних повноважень, через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;
 • не порушувати авторські права на Сервіс;
 • дотримуватись вимог законодавства України;
 • розміщувати Оголошення з повною та актуальною інформацією;
 • не використовувати некоректні характеристики Товару в Оголошенні.
 • у випадку розміщення персональних даних третіх осіб у Сервісі отримувати їх згоду на таке розміщення.

10.9. Користувач самостійно відповідає за всіма та будь-якими зобов’язаннями, що виникають перед іншими Користувачами у зв’язку з розміщенням Оголошень, рекламних банерів, включення їх до каталогів та в будь-якому разі і за будь-яких умов Сервіс не відповідає за зобов’язаннями Користувача.

10.10. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Сервісу.

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1. Всі об'єкти, розміщені в Сервісі, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення (окрім зображень, завантажених Користувачами), ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

11.2. Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

11.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сервісу без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем особисто.

11.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сервісу має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

11.5. Сервіс може містити лінки/посилання на Веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сервіс.

11.6. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих веб-сайтів.

11.7. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності Користувачів, і не мають на увазі схвалення Сервісом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

11.8. Виконавець може відмовити третій стороні у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сервіс. Однак у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на веб-сайт третьої сторони.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Розміщуючи у Сервісі свої персональні дані або персональні дані інших осіб, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він отримав на це згоду осіб, персональні дані яких надаються.

12.3. У випадку введення персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка вносить такі дані підтверджує та гарантує Виконавцеві, що отримала дозвіл на таке введення та використання таких персональних даних згідно чинного законодавства України.

12.4. Детальна інформація щодо збору персональної інформації та її обробки при використанні Сервісу викладена в Політиці конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

12.5. Виконавець буде зберігати і використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати Користувачам послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Виконавцем доцільним.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Користувачі несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13.3. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сервісу, вмістом Сайту, Додатку або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сервісу.

13.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

13.5. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої у Сервісі Користувачами та / або коректність висловлювань Користувачів.

13.6. Виконавець не несе відповідальності за:

 • умови Оголошення, надання послуг, продажу товарів, які встановлюють Користувачі;
 • порушення в роботі Сервісу, що пов’язані з порушеннями зв’язку, неможливістю Користувача отримати доступ до мережі інтернет;
 • працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Користувачем для звернення до Сайту;
 • технічні неполадки в роботі Сервісу, що пов’язані зокрема з роботою google API, доставкою  push від google;
 • якість надання послуг;
 • дії Користувачів.

13.7. Виконавець  не виступає стороною або посередником у будь-яких угодах між будь-якими особами, Користувачами.

13.8. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

13.9. У випадку порушення Користувачем правил цього Договору його Аккаунт може бути заблоковано та/або видалено Виконавцем за таке порушення. Подальша можливість Користувача користуватись Сервісом визначається на розсуд Виконавця. 

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайті та в Мобільному додатку.

14.2. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

14.3. Користувачі зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції.

14.4. До цього Договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України. Цей договір є безстроковим.

14.5. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

14.6. Користувачі погоджуються і усвідомлюють, що Виконавець не несе жодної відповідальності за виконання Користувачами взятих на себе зобов’язань і у випадку порушення законодавства України, вони будуть самостійно відповідати перед Користувачами за такі порушення.

14.7. Користувач погоджуються та усвідомлює, що у випадку порушення ними правил цього Договору, виникнення у Виконавця підозри щодо порушення ним правил цього Договору і у будь-якому випадку, вони можуть бути заблоковані у Сервісі на розсуд Виконавця без роз’яснення причин.

14.8. Виконавець в жодному разі не виступає в ролі податкового, юридичного або іншого консультанта.

14.9. Користувачі погоджуються та усвідомлюють, що у випадку виникнення будь-яких спорів з будь-яким Користувачем, такі спори мають вирішуватись між ними без залучення Виконавця.

14.10. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

;